Menu

Obchodní podmínky společnosti advertia digital s.r.o.

ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obecná ustanovení

Společnost advertia digital s.r.o., IČO: 270 86 411, se sídlem Tusarova 1215/55, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 95227 (dále jen „Agentura“), je nezávislou agenturou, která v rámci své činnosti poskytuje fyzickým a právnickým osobám (dále jen „Klienti“) služby zejména v oblasti digitálního marketingu a business consultingu.

Tyto obchodní podmínky vymezují vzájemná práva a povinnosti Agentury a jejích Klientů, uzavřou-li smlouvu, jejímž předmětem bude poskytování služeb Klientovi ze strany Agentury.

Uzavření smlouvy

Smluvní vztah, který se řídí těmito obchodními podmínkami, vzniká mezi Agenturou a Klientem na základě písemné objednávky obsahující následujícím odstavcem určené náležitosti a zároveň odkaz na tyto obchodní podmínky.

Objednávka služeb musí být učiněna na objednávkovém formuláři, který Agentura Klientovi na jeho žádost poskytne. Náležitostmi objednávky se dále ve smyslu předchozího odstavce rozumí:

Identifikaci smluvních stran, jejich oprávněných zástupců a kontaktních údajů,
Specifikace plnění ze strany Agentury,
Výše odměny Agentury za poskytování služeb a platební podmínky,
Podpisy zástupců obou smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti okamžikem připojení podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran na písemnou objednávku, resp. doručením odpovídajícího vyhotovení objednávkového formuláře druhé straně. Jsou-li splněny výše uvedené náležitosti a neujednají-li si strany jinak, tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Práva a povinnosti stran

Klient bere na vědomí, že termíny plnění jednotlivých dílčích částí služeb poskytovaných Agenturou budou určeny dohodou stran, nesjednají-li si je v rámci objednávky.

Klient je povinen poskytovat Agentuře veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy, zejména pak podklady, které Agentura odůvodněně vyžaduje k plnění svých povinností, např. přístupové údaje k administračním systémům, k sociálním sítím, k redakčnímu systému atd.

Klient odpovídá za obsah podkladů a sdělení, které Agentuře poskytne pro účely poskytování jejích služeb. Agentura neodpovídá za pravdivost reklamních sdělení ani užití podkladů, které Klient Agentuře pro účely poskytování služeb poskytl. Poskytnutím Klient vůči Agentuře deklaruje, že je oprávněn šířit, užívat, či jiným odpovídajícím způsobem disponovat s obsahem, který Agentuře za účelem poskytování služeb poskytl. Ukáže-li se, že Klient patřičným oprávněním nedisponoval, jedná se o podstatné porušení smlouvy; Klient současně odpovídá za vzniknuvší škodu.

Klient je povinen označit zástupce pověřeného komunikací s Agenturou. Dojde-li ke změně v osobě pověřeného zástupce, je Klient povinen o tom Agenturu neprodleně informovat.

Agentura je oprávněna požádat Klienta o poskytnutí pokynů co do obsahu poskytovaných služeb, přičemž Klient je povinen na požadavek Agentury reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů. Neposkytne-li Klient Agentuře vyžadované pokyny, Agentura je oprávněna postupovat samostatně tak, aby nedocházelo k prodlením při plnění povinností z této Smlouvy, popř. přerušit plnění poskytované Klientovi.

Dílčí výsledky činnosti může Agentura doručit Klientovi elektronicky. Klient je na žádost Agentury povinen vystavit listinné potvrzení o převzetí dílčí části plnění.

Agentura je oprávněna používat obchodní firmu Klienta pro marketingové účely jako tzv. reference, a to hlavně na webových stránkách, na sociálních sítích a ve svých nabídkových materiálech. V případě využití v jiném než uvedeném případě je nutný výslovný souhlas Klienta.

Klient bere na vědomí značnou volatilitu uživatelů sociálních sítí a uživatelů internetu a bere na vědomí, že Agentura nenese jakoukoliv odpovědnost za výsledek marketingových služeb nebo marketingové činnosti a za účinek, který bude těmito uživateli vyvolán.

Provádí-li Agentura pro Klienta služby nebo činnosti spočívající v kreativní tvorbě obsahu, jehož hodnocení je vysoce subjektivní (logo, design, reklamní banner, text atd.), je Klient oprávněn sdělit Agentuře do pěti pracovních dnů od seznámení se s obsahem své výhrady a požadovat jejich zohlednění při úpravě výsledného díla. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že bude-li požadovat úpravy totožného obsahu opakovaně, je Agentura oprávněna vyúčtovat činnosti spočívající v zapracování připomínek Klienta jako vícepráce. Klient bere na vědomí, že Agentura je povinna zohlednit a zapracovat připomínky Klienta do výsledného díla pouze v případě, jsou-li dostatečně určité a objektivně proveditelné.

Licenční ujednání

Je-li předmětem plnění Agentury dodání díla, na něž se vztahuje ochrana dle předpisů na ochranu práv z duševního vlastnictví, Agentura se zavazuje poskytnout Klientovi celosvětovou časově neomezenou licenci k užití takového díla. Součástí licence bude rovněž právo Klienta poskytnout třetím osobám podlicenci k užití chráněného díla, a to za podmínky, že Agentura udělí souhlas s poskytnutím podlicence

Agentura není povinna poskytnout licenci k chráněnému dílu před tím, než ze strany Klienta dojde k úplné úhradě peněžitých plnění ve prospěch Agentury v souladu s uzavřenou smlouvou.

Práva z vadného plnění

V případě vadného plnění či prodlení na straně Agentury je Klient oprávněn požadovat po Agentuře odstranění vady nebo prodlení, popř. přiměřené náhradní plnění.

Reklamovat poskytnuté plnění je Klient oprávněn do pěti pracovních dnů ode dne dodání daného plnění, a to písemnou formou.

Agentura nenese odpovědnost za vadné plnění či prodlení v případě, že toto bylo zapříčiněno v důsledku jednání Klienta, třetí osoby nebo vyšší moci.

Odměna a platební podmínky

Smluvní odměna náležející Agentuře na plnění poskytované Klientovi je splatná na základě daňových dokladů vystavených Agenturou se splatností 14 dnů ode dne vystavení daného dokladu. Daňový doklad je Agentura oprávněna doručit Klientovi listinnou formou či elektronicky.

Bude-li Klient požadovat po Agentuře plnění nad rámec specifikovaný objednávkou, je Agentura oprávněna vyúčtovat mu dané plnění jako vícepráce, a to za odměnu určenou dohodou stran.

Agentura je oprávněna požadovat po Klientovi úhradu záloh na plnění, včetně případných víceprací, která mají být dle dohody stran učiněna.

Povinnost zaplatit jakoukoliv peněžitou částku je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Agentury. Dostane-li se Klient do prodlení s plněním peněžité povinnosti, je Agentura oprávněna požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

Důvěrné informace a mlčenlivost

Klient bere na vědomí, že Agentura si za účelem řádného plnění dle uzavřené smlouvy může vyžádat po Klientovi informace důvěrného charakteru či přístup k takovýmto informacím, zejména informace představující obchodní tajemství Klienta, a zavazuje se Agentuře takové informace v nutném rozsahu zpřístupnit.

Poskytuje-li Klient Agentuře za účelem plnění dle smlouvy osobní či jinak důvěrné informace o třetích osobách, stvrzuje svým jednáním vůči Agentuře, že je oprávněn tak učinit, tedy disponuje oprávněním sdělit informace třetí osobě a umožnit jí s takovými informacemi pracovat. Agentura se zavazuje přijmout opatření zajišťující odpovídající zabezpečení takovýchto informací.

Agentura a Klient se v souvislosti s výše uvedeným zavazují vzájemně zpřístupněné důvěrné informace nevyzradit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužít důvěrné informace v rozporu s oprávněnými zájmy druhé strany. Stany se současně zavazují přijmout opatření zajišťující odpovídající zabezpečení důvěrných informací.

Ukončení smlouvy

Smlouvu mezi Agenturou a Klientem lze ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé straně, kdy výpovědní doba se sjednává na dobu 1 měsíce a počíná běžet od začátku nového měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi. Smlouvu lze dále ukončit dohodou stran nebo jednostranným odstoupením.

Kterákoliv ze stran je od smlouvy oprávněna odstoupit s okamžitou účinností v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou, a dále v případě, že v insolvenčním řízení vedeném s druhou stranou bude prohlášen úpadek této druhé strany, nebo jestliže bude druhou stranou vyrozuměna o tom, že se nachází v úpadku, popř. podá-li druhá strana dlužnický insolvenční návrh. Agentura je dále oprávněna odstoupit od smlouvy v případě prodlení Klienta s plněním peněžitého závazku delším než 5 pracovních dnů od dodatečné výzvy k úhradě.

Výpovědí nebo jednostranným odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se úroků z prodlení a jiných finančních plnění dle smlouvy a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy Agentury a Klienta se nad rámec smluvních ujednání a obchodních podmínek přiměřeně řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Od těchto obchodních podmínek se strany mohou odchýlit pouze písemnou dohodou. Smluvní ujednání stran opatřená podpisy oprávněných zástupců mají před těmito obchodními podmínkami přednost.

Agentura si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, a to s účinností k datu zveřejnění nového znění na webové stránce Agentury. V takovém případě je Agentura povinna na změnu Klienta a upozornit.

K projednání veškerých sporů mezi Agenturou a Klientem jsou příslušné soudy České republiky.

Bude-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení obchodních podmínek v platnosti.

Tyto obchodní podmínky nezakládají jakékoli oprávnění třetí osoby.

Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění dostupné na www.advertia.cz/obchodni-podminky.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2022.

Kontakt

Už jen pár kliků a můžeme se spojit.

+420 722 658 771 daniel.votruba@advertia.cz

Ozvěte se nám
advertia digital | Ilustrace
advertia digital | Ilustrace
advertia digital | Ilustrace